TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA ROZWOJU TWOJEJ FIRMY

 

STATUT

Organizacji Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed, zwana dalej „Organizacją” jest dobrowolną, samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej, organizacji politycznych, społecznych i zawodowych oraz innych organizacji.
 2. Organizacja działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r., Nr 55, poz. 235 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 3. Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed może używać skrótu swojej nazwy „Technomed”.

 

                                                                         § 2        

 

 1. Organizacja może prowadzić działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Organizacja może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych.
 3. Siedzibą Organizacji jest miasto Warszawa.
 4. Organizacja może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym, odznaką członkowską oraz pieczęcią ustalonymi przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Organizacja zostaje założona na czas nieoznaczony.

 

§ 3

Organizacja nabywa osobowość prawną z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA ORGANIZACJI

ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI

 

§ 4

 

Podstawowym celem Organizacji jest ochrona praw i interesów podmiotów w niej zrzeszonych, a także działalność na ich rzecz, a w szczególności:

 1. poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. reprezentowanie interesów członków Organizacji wobec organów władzy
  i administracji państwowej, organów administracji samorządu terytorialnego
  oraz krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji gospodarczych, związków zawodowych, samorządów branżowych lub innych tego rodzaju organizacji,
  w tym również w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą
  jej członków,
 3. wpływ na kształtowanie ustawodawstwa oraz polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczących interesów członków Organizacji,
 4. wpływ na kształtowanie zasad rzetelnego działania, etyki zawodowej, uczciwej konkurencji  i dobrych obyczajów w działalności gospodarczej,
 5. wzrost poziomu wiedzy branżowej,
 6. rozwój branży medycznej poprzez sprzyjanie innowacyjności i konkurencyjności,
  w tym realizacja działań na rzecz ustanowienia programu sektorowego dla sfinansowania badań naukowych i prac rozwojowych członków Organizacji;
 7. prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków,
 8. obejmowanie patronatem inicjatywy, imprez, targów promujących rozwój sektora medycznego,
 9. prowadzenie kampanii informacyjnych wspomagających prowadzenie badań naukowych
  i prac rozwojowych,
 10. wykonywanie innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb organizacyjnych
  i gospodarczych członków Organizacji..

 


 

§ 5

 

 1. Cele Organizacji realizowane są przez:
 1. zajmowanie stanowiska i prezentowanie opinii w zakresie polityki gospodarczej
  i społecznej,
 2. ocenę i opiniowanie obowiązujących i projektowanych przepisów prawnych w zakresie ochrony praw i interesów przedsiębiorców, w ramach zadań statutowych Organizacji oraz zgłaszanie w tym zakresie własnych projektów i postulatów,
 3. występowanie do przedstawicieli organów władzy publicznej w sprawach związanych
  z interesami członków Organizacji,
 4. udział w negocjacjach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów oraz zawierania porozumień,
 5. delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy publicznej, a także innych podmiotów, w których, na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców,
 6. inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego,
 7. popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawniczej, organizacyjnej i branżowej
  oraz upowszechnianie osiągnięć naukowych i technicznych,
 8. organizowanie seminariów, konferencji i innych form dostępu do wiedzy, wymiany poglądów i doświadczeń,
 9. organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów
  do wykonywania zadań statutowych Organizacji,
 10. tworzenie warunków dla postępowania mediacyjnego i polubownego między członkami Organizacji oraz na rzecz podmiotów występujących o takie postępowanie,
 11. tworzenie departamentów branżowych,
 12. działanie na rzecz inicjatyw edukacyjnych różnych szczebli oraz organizowanie
  i prowadzenie specjalistycznych szkoleń branżowych,
 13. przygotowanie na podstawie materiałów dostarczonych przez członków Organizacji wniosku do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o ustanowienie programu sektorowego dla badań naukowych i prac rozwojowych,
 14. tworzenie wytycznych branżowych i ich popularyzację,
 15. prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz członków Organizacji.
 1. Dla realizacji celów statutowych Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych oraz przystępować do międzynarodowych organizacji pracodawców.
  Decyzja w tej sprawie leży w kompetencji Zarządu.

 

Rozdział III

SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY
CZŁONKOSTWA W ORGANIZACJI

 

§ 6

 

 1. Członkowie Organizacji dzielą się na członków Zwyczajnych i Wspierających.
 2. Członkiem Zwyczajnym Organizacji może zostać pracodawca, który zaakceptuje jej cele, formy działania oraz zasady określone w niniejszym Statucie, regulaminach wewnętrznych, uchwałach władz i zostanie do niej przyjęty na podstawie uchwały Zarządu.  
 3. Członkiem Wspierającym może zostać instytut badawczy oraz uczelnia wyższa, a także każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która, identyfikuje się z celami statutowymi Organizacji i zamierza wspierać ich realizację, a także złoży pisemną deklarację przystąpienia do Organizacji i zostanie do niej przyjęta na podstawie uchwały Zarządu.  
 4. Członek Wspierający może uzyskać uprawnienia członka Zwyczajnego na podstawie  uchwały Zarządu.
 5. Członkowie Wspierający są zwolnieni z opłaty składki członkowskiej.

51. Członkowie Zwyczajni opłacają składkę członkowską ustaloną przez Zarząd.

 

 1. Członkowie będący osobami prawnymi działają poprzez organy upoważnione do składania oświadczeń woli w ich imieniu lub przez pełnomocników.
 2. Rada Organizacji może na wniosek Zarządu nadać osobom fizycznym tytuł
  „Członka Honorowego". Tytuł ten może być przyznany osobom, które zasłużyły
  się w zakresie działalności Organizacji lub wniosły do jej działania istotny wkład.
  Nadanie tytułu Członka honorowego ma charakter wyłącznie tytularny.
 3. Członkom Zwyczajnym, którzy podjęli uchwałę o zawiązaniu Organizacji przysługuje status członka Założyciela.

 

§ 7

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Organizacji składa deklarację
  w formie pisemnej do Zarządu.
 2. O przyjęciu, bądź odmowie przyjęcia w poczet członków decyduje Zarząd.
 3. Kandydat o decyzji Zarządu dotyczącej przyjęcia bądź odmowy, zostaje powiadomiony na piśmie w ciągu 30 dni od podjęcia decyzji, z tym że decyzja odmowna wymaga uzasadnienia.
 4. W przypadku decyzji odmownej kandydat ma prawo odwołać się w terminie 14 dni
  do Rady Organizacji. Decyzja winna być podjęta w terminie 30 dni od daty wpłynięcia odwołania.  Decyzja Rady Organizacji jest ostateczna.

 

§ 8

 

 1. Członkostwo w Organizacji ustaje wskutek:
  1. wystąpienia z Organizacji,
  2. rozwiązania Organizacji,
  3. wykluczenia z Organizacji przez Zarząd i na skutek:
   1. działalności członka na szkodę Organizacji,
   2. uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres ponad trzech miesięcy,
   3. naruszenia zapisów Statutu, uchwał, regulaminów lub kodeksów uchwalonych przez organy Organizacji,
   4. likwidacji, upadłości przedsiębiorcy będącego członkiem Organizacji lub ustania jego działalności.
 2. Ustanie członkostwa nie stanowi podstawy roszczeń w stosunku do Organizacji,
  ani też względem majątku Organizacji.

 

 

 

§ 9

 

 1. W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu członka Organizacji, członek ma prawo odwołać się na piśmie do Rady Organizacji w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały.
 2. Uchwała Rady Organizacji, wydana po rozpatrzeniu odwołania, co powinno nastąpić
  w terminie nie dłuższym niż 30 dni od jego złożenia, jest ostateczna.
 3. W okresie od podjęcia przez Zarząd uchwały, o której mowa w ust. 1 powyżej,
  do podjęcia przez Radę Organizacji uchwały, o której mowa w ust. 2 powyżej,
  członek Organizacji jest zawieszony w swych prawach.

 

Rozdział IV

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ORGANIZACJI

 

§ 10

 

Członkowi Zwyczajnemu Organizacji przysługuje  prawo do:

 1. uczestnictwa w pracach Organizacji i jej organów,
 2. korzystania ze wsparcia Organizacji we wszystkich sprawach objętych niniejszym Statutem,
 3. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,
 4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Organizacji,
 5. informacji o realizacji działalności statutowej Organizacji.

 

§ 11

 

 1. Członkowie wykonują swoje prawa i obowiązki w Organizacji osobiście lub przez pełnomocników.
 2. Członek Zwyczajny Organizacji ma prawo w każdym czasie cofnąć pełnomocnictwo
  dla swojego przedstawiciela. Cofnięcie pełnomocnictwa, powinno być dokonane w formie pisemnej.
 3. W przypadku, gdy osoba powołana do uczestniczenia w pracach Organizacji została upoważniona do działania w imieniu kilku członków Zwyczajnych Organizacji, zapisy ustępów 1-2. niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio dla każdego pełnomocnictwa.
                                                                              

                                                                         § 12

 

Członek Wspierający ma prawo do:

 1.  uczestnictwa w pracach Organizacji,
 2. korzystania ze wsparcia Organizacji we wszystkich sprawach objętych niniejszym Statutem,
 3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Organizacji,
 4. uczestnictwa w obradach organów Organizacji na zaproszenie Zarządu

 

§ 13

 

Członkowie Organizacji zobowiązani są do:

 1. udziału w pracach Organizacji,
 2. przestrzegania Statutu Organizacji oraz wykonywania uchwał jej statutowych organów,
 3. terminowego uiszczania składek członkowskich,
 4. udzielania organom Organizacji informacji niezbędnych dla jej działalności,
 5. udzielania pomocy Organizacji w wykonywaniu zadań statutowych,
 6. przestrzegania postanowień uchwał, regulaminów i kodeksów podjętych przez organy Organizacji.

 

 

Rozdział V

ORGANY ORGANIZACJI, ZAKRES ICH UPRAWNIEŃ,
TRYB ICH WYBORU I ODWOŁANIA ORAZ OKRES KADENCJI

 

                                                                       § 14

 

 1. Organami Organizacji są:
  1. Zarząd;
  2. Rada Organizacji;

3) Walne Zgromadzenie;

4) (skreślić);

5) Rada Naukowa.

 1. Uchwały i rezolucje organów Organizacji zapadają zwykłą większością głosów obecnych, o ile Statut i poszczególne regulaminy nie stanowią inaczej.
 2. Uchwały mogą być również podejmowane bez odbycia posiedzenia organów, w formie pisemnej, za pośrednictwem telefonu lub innego środka porozumiewania się na odległość.
 3. Uchwała podjęta w sposób określony w ust. 3 powyżej jest ważna, jeśli wszyscy członkowie danego organu Organizacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 4. Członkowie organu Organizacji mogą też brać udział w podejmowaniu uchwał tego organu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka danego organu Organizacji. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych
  do porządku obrad na posiedzeniu danego organu Organizacji.
 5. Udział w każdy ze sposobów opisanych w ustępach 3-5 powyżej będzie uważany za udział takiej osoby w posiedzeniu organu.

 

§ 15

 

 1. Zarząd Organizacji składa się z 2 osób: Prezesa oraz członka Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu wybierani są spośród Członków Zwyczajnych.
 3. Kadencja członków Zarządu trwa 9 lat.
 4. Każdego z członków Zarządu wybiera Rada Organizacji uchwałą podjętą większością 3/5 głosów, przy czym pierwszy Zarząd powoływany jest przez Członków Założycieli.
 5. Rada Organizacji dokonuje spośród członków Zarządu wyboru Prezesa Zarządu.
 6. Zarząd prowadzi sprawy Organizacji i reprezentuje Organizację na zewnątrz.
 7. Do składania oświadczeń w imieniu Organizacji w sprawach niemajątkowych uprawniony jest każdy z członów Zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych, których wartość nie przekracza 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każdy z członków Zarządu może działać samodzielnie, a w sprawach majątkowych, których wartość przekracza kwotę 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) członkowie Zarządu działają łącznie.


 

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. reprezentowanie Organizacji,
 2. podejmowanie uchwał, o których mowa w § 6 ust. 2-4, § 7 ust. 2, § 9 ust. 1,
 3. przygotowanie i przyjmowanie projektów i planów działania Organizacji
  oraz ich realizacja,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach zbycia i nabycia środków trwałych Organizacji,
  o wartości przekraczającej  50.000,00 złotych,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych do wartości 100.000,00 złotych,
 6. utworzenie Biura Organizacji i zatwierdzanie planów i projektów jego działania,
 7. zarządzanie działalnością Biura Organizacji,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia z organizacji krajowych i międzynarodowych,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia grup roboczych i zespołów eksperckich,
 11. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla pozostałych organów Organizacji,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania lub wykluczania członków Organizacji,
 13. ustalenie wzoru znaku graficznego i pieczęci oraz odznaki członkowskiej Organizacji.

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej
  niż raz na kwartał. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał, w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd posiada kompetencje do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do decyzji innych organów Organizacji.
 3. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie. Zasady wypłaty wynagrodzenia określa Rada Organizacji.
 4. Wysokość składki członkowskiej określa uchwała Zarządu podjęta w tej sprawie.

 

§ 16

 

 1. Rada Organizacji składa się od 2 do 3 członków, w tym co najmniej 2 reprezentujących członków Założycieli oraz pozostałych członków Organizacji.
 2.  Wyboru członków Rady Organizacji reprezentujących członków Założycieli dokonują członkowie Założyciele w drodze głosowania.

21. Wybór członków reprezentujących pozostałych członków organizacji dokonuje Walne   Zgromadzenie.

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka reprezentującego członków Założycieli
  w trakcie jego kadencji, pozostali członkowie Założyciele dokonują wyboru swego reprezentanta spośród osób szczególnie zasłużonych dla Organizacji.
 2. Kadencja Rady Organizacji trwa 3 lata.
 3. Do kompetencji Rady Organizacji należy:
  1. wybór i odwoływanie członków Zarządu i nadzór nad jego działalnością,
  2. rozpatrywanie odwołań, o których mowa w § 7 ust. 4 i § 9 ust.3,
  3. opiniowanie dokumentów przedstawionych przez Zarząd,
  4. uchwalenie i zmiana regulaminu pracy Zarządu,
  5. monitorowanie zmian prawnych oraz wraz z innymi organami Organizacji, konsultowanie projektów aktów normatywnych,
  6. inicjowanie działań mających na celu realizację interesów członków Organizacji,
  7. określenie zasad wynagradzania członków Zarządu.
 4. W sprawach wewnątrzorganizacyjnych dotyczących Organizacji, Rada Organizacji podejmuje uchwały, natomiast postanowienia o charakterze ogólnym, kierowane do władz publicznych lub innych organizacji lub osób, zapadają w formie rezolucji.
 5. Swoje uchwały i rezolucje Rada Organizacji przedstawia Zarządowi.
 6. W przypadku, gdy liczba członków założycieli spadnie poniżej 3 wyboru wszystkich członków Rady Organizacyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie.

 

§ 17

 

 1. Organem reprezentującym wszystkich członków Organizacji jest Walne Zgromadzenie.

2.         Członkami Walnego Zgromadzenia są członkowie Zwyczajni Organizacji oraz członkowie Wspierający, którzy uzyskali ten status na podstawie zgodnej uchwały Zarządu.

3.         Członkowi Zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

4.         Członkom Wspierającym, o których mowa w ust. 2, przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

5.         Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. wybór członków Rady Organizacji spośród kandydatów zgłoszonych przez członków z zastrzeżeniem § 16 ust. 2,
 2. wybór członków Rady Naukowej,
 3. uchwalanie programów działania Organizacji,
 4. uchwalanie stanowisk w sprawach istotnych ze względu na realizację celów Organizacji,
 5. opiniowanie innych dokumentów przedstawionych przez Zarząd i Radę Organizacji,
 6. uchwalenie regulaminu pracy organów Organizacji,
 7. opiniowanie decyzji Zarządu i Rady o rozwiązaniu Organizacji.

7.         Posiedzenie Walnego Zgromadzenia  odbywa się nie rzadziej niż raz na pięć lat.

8.         Posiedzenie Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Organizacji.

9.         Zaproszenie na posiedzenie Walnego Zgromadzenia wysyła się na co najmniej 14 dni przed terminem jego odbycia w formie listu poleconego z podaniem miejsca, terminu i porządku obrad. Pozostałe materiały, a w szczególności projekty uchwał wysyła się drogą elektroniczną na co najmniej 14 dni przed terminem odbycia posiedzenia.

10.       Wnioski w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być składane organowi zwołującemu najpóźniej na 7 dni przed terminem odbycia posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

 

§ 18

 

1. Rada Naukowa jest ciałem doradczym Zarządu, którego celem jest wsparcie Zarządu.

2. Rada Naukowa liczy od 10 do 30 członków.

3. Rada składa się z wybitnych przedstawicieli członków Organizacji i osób zaproszonych przez Zarząd.

4. Posiedzenia Rady Naukowej zwoływane są w zależności od potrzeb nie rzadziej niż raz do roku.

5. Członkowie Rady Naukowej powoływani są na okres 3 lat.

 

§ 19

 

(uchyla się)

 

§ 20

 

 1. Zarząd Organizacji, w celu jej bieżącej obsługi oraz jej organów może powołać
  Biuro Organizacji.
 2. Utworzenie Biura Organizacji następuje w drodze uchwały Zarządu określającej kompetencje i zakres jego działania.
 3. Pracą Biura Organizacji kieruje Prezes Zarządu, zgodnie ze Statutem i uchwałami organów. W szczególności Prezes Zarządu określa strukturę organizacyjną Biura Organizacji.

 

Rozdział VI

MAJĄTEK I DOCHODY ORGANIZACJI

 

§ 21

 

 1. Majątek Organizacji stanowią ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Organizację w czasie jej działalności.
 2. Majątek Organizacji może być przeznaczony wyłącznie do prowadzenia jej działalności statutowej.
 3. Majątek Organizacji powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
  z własnej działalności i dochodów z majątków Organizacji.
 4. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Organizację służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

 

§ 22

 

 1. Dochody Organizacji pochodzą z następujących źródeł:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn,
  3. spadków,
  4. zapisów,
  5. majątku Organizacji,
  6. ofiarności publicznej,
  7. dotacji,
  8. własnej działalności.
 2. Składki wnoszone są do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek Organizacji wskazany
  w fakturze.

 

Rozdział VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ORGANIZACJI

 

§ 23

 

 1. Zmiany niemniejszego Statutu wymagają zgodnej uchwały  Zarządu i Rady Organizacji.

11 . Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Organizacji wymaga zgodnej uchwały Zarządu i Rady Organizacji oraz opinii Walnego Zgromadzenia.

 1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Organizacji Rada Organizacji
  wraz z Zarządem określą sposób przeprowadzenia likwidacji i określą cel, na który powinien być przeznaczony majątek Organizacji. W sprawach dotyczących rozwiązania
  i likwidacji Organizacji, nieuregulowanych w niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r., Nr 55, poz. 235 z późn. zm.).
 2. Uchwałę, o której mowa w ust. 2, Zarząd składa w Krajowym Rejestrze Sądowym
  wraz z wnioskiem o wykreślenie Organizacji z rejestru.

 

 

   

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.