O organizacji

Jesteśmy powołaną w 2017 r. Organizacją zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność na rzecz sektora ochrony zdrowia.

Naszymi członkami są producenci i dystrybutorzy wyrobów medycznych, a także przedsiębiorcy świadczący usługi dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz prowadzący obrót na rynku otwartym.

Działamy w formule prawnej – Organizacji Pracodawców wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawą prawną rejestracji naszej inicjatywy są zapisy ustawy z maja 1991 r. o organizacji pracodawców.

Naszym podstawowym celem jest reprezentowanie zbiorowych interesów – Członków Organizacji, a także tworzenie przyjaznego klimatu do rozwoju branży rynku wyrobów i technologii medycznych.

Jesteśmy członkiem europejskiej organizacji zrzeszającej dostawców wyposażenia medycznego MedTech.