Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

1.1. Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego TECHNOMED (zwana dalej: „TECHNOMED” lub „Administrator”) przykłada wielką wagę do poszanowania prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom naszej strony internetowej oraz odbiorcom komunikacji elektronicznej. Zapewniamy zgodność procesów z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. W niniejszym dokumencie przedstawiamy zasady ochrony prywatności Państwa danych (zwane dalej: „Polityką Prywatności”) .

1.2. Niniejsza Polityka Prywatności, jej regulacje oraz zasady w niej wskazane mają zastosowanie do wszystkich stron internetowych (www) i serwisów prowadzonych przez TECHNOMED (dalej: „Strona” lub „Strony”), jak również prowadzonego przez TECHNOMED mailingu (dalej: „Mailing”), a także w sytuacjach zapisania się na szkolenie organizowane lub współorganizowane przez TECHNOMED. Dotyczy ona odpowiednio osób odwiedzających Strony Technomed oraz osób będących odbiorcami Mailingu.

2. Administrator

2.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie zgromadzonych danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, nieuprawnionych oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto stosuje się do zasad wynikających bezpośrednio z przepisów dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, tj. Administrator zapewnia, aby dane te były w szczególności: przetwarzane zgodnie z prawem oraz w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, zbierane w konkretnych i uzasadnionych celach, były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

2.2. Administratorem danych osobowych osób odwiedzających strony i odbiorców mailingu jest TECHNOMED z zarejestrowaną siedzibą w Warszawie przy ul. Czarneckiego 21/23 lok. 1, 01-548 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000598964, nr NIP: 7292710136, nr REGON: 363610183, będąca związkiem pracodawców.

2.3. Dane osobowe przetwarzane są przez TECHNOMED zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. 2016. 119.1, zwane dalej: „Rozporządzeniem.”), ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 344 z ewentualnymi późn. zm.), jak również z innymi mającymi zastosowanie aktami prawnymi.

2.4. Kontakt z Administratorem w sprawie danych osobowych jest możliwy pod adresem: 01-548 Warszawa, ul. Czarnieckiego 21/23 lok.1 lub elektronicznie pod adresem email: [email protected]

3. Przetwarzanie danych osobowych

3.1. TECHNOMED zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe podczas :

a) korzystania ze Strony lub Stron, w tym korzystania z formularza kontaktowego zawartego na tej Stronie lub Stronach (jeśli dotyczy i znajduje);

b) wpisania na listę mailingową (Mailing);

c) zapisania na szkolenie organizowane lub współorganizowane przez TECHNOMED;

d) kierowania do TECHNOMED korespondencji, zapytań, wiadomości lub reklamacji;

e) podejmowania działań na Państwa żądanie przez zawarciem umowy i do wykonania umowy, a także podczas świadczenia usług drogą elektroniczną;

f) funkcjonowania plików cookies / technologii kontrolujących ruch na Stronie lub Stronach.

3.2. Odbiorcami Mailingu są:

 1. przedstawiciele firm członkowskich TECHNOMED – mailing dot. spraw bieżących;
 2. członkowie grup projektowych TECHNOMED – mailing dot. spraw związanych z pracami grup;
 3. osoby, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od TECHNOMED-u newsletterów/informacji o szkoleniach;
 4. przedstawiciele firm niezrzeszonych i osoby fizyczne, do których kierowana jest dedykowana korespondencja w oparciu o odpowiednie podstawy prawne.

3.3. Zbierane mogą być Pani/Pana następujące dane przez Administratora (z zachowaniem zasady minimalizacji zbieranych danych):

a) imię i/lub nazwisko;

b) firma członkowska, w której jest Pani/Pan zatrudniona/y lub z którą Pani/Pan współpracuje;

c) adres e-mail;

d) numer telefonu (jeśli dotyczy);

e) adres korespondencyjny (jeśli dotyczy);

f) dane i informacje niezbędne do zawarcia i rozliczenia umowy np. numer NIP (jeśli dotyczy).

4. Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są odpowiednio w następujących celach:

 1. wykonywania działalności statutowej TECHNOMED;
 2. organizacji oraz zapewnienia udziału w grupach projektowych, a także zapewnienia komunikacji z przedstawicielami firm członkowskich i współpracy z firmami członkowskimi;
 3. organizacji oraz zapewnienia udziału Pani/Pana szkoleniu i formalnego lub finansowego/podatkowego rozliczenia tego szkolenia;
 4. przekazywania Mailingu oraz – w przypadku wyrażenia zgody w tym zakresie – informacji handlowych przez TECHNOMED;
 5. realizacji zgłoszonych Administratorowi reklamacji lub zapytań oraz odpowiedzi na przesłaną korespondencję;
 6. rachunkowych i podatkowych, a także wynikających z ciążących na Administratorze obowiązkach prawnych;
 7. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora, w tym w celach windykacyjnych i do prowadzenia postępowań sądowych.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez TECHNOMED w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) Realizacja zawieranych umów, w szczególności w zakresie organizacji i zapewnienia udziału w szkoleniach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) W celu świadczenia usług drogą elektroniczną – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usług lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);

c) W celu nawiązania i utrzymywania współpracy – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji oraz komunikacji i odpowiedzi na przesyłane zapytań w ramach prowadzonej działalności, a także odpowiednio niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);

d) W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia) w zakresie analizy aktywności na Stronie lub Stronach;

e) W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami–podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia), w zakresie ochrony jego praw;

f) Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności związanych z funkcjonowaniem Strony lub Stron lub świadczeniem usług, a także rozliczeniami podatkowymi i prowadzeniem dokumentacji księgowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

g) W zakresie nieujętym w podpunktach a) -f) powyżej, w szczególności w przypadku przekazywania informacji handlowych, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, t.j. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w tym również wyrażonej w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Kategorie odbiorców

6.1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest TECHNOMED. Dane osobowe Pani/Pana mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, to jest podmiotom świadczącym na rzecz jej rzecz usługi doradztwa prawnego, usługi rachunkowe lub usługi z zakresu prawa podatkowego lub usługi techniczne, usługi IT, usługi pocztowe oraz kurierskie i promocyjne/PR. W innych sytuacjach dane osobowe będą przekazywane gdy przekazanie danych wynika z przepisów prawa, w szczególności uprawnionym podmiotom i instytucjom, lub jest to niezbędne do realizacji umowy.

6.2. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Czas przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane będą przez Administratora odpowiednio w następujących okresach:

 1. Przez cały okres trwania i realizacji zawartej umowy lub przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, a po jego ustaniu przez okres ustalony na podstawie odpowiednich okresów podatkowych i księgowych oraz okresów przedawnienia roszczeń, a także dodatkowego okresu 1 roku czasu liczonego od końca roku, w którym umowa wygasła lub zakończono świadczenie usług dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów lub świadczonych usług kończących się w danym roku;
 2. W celach rachunkowych i podatkowych przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego;
 3. W celu przekazywania Mailingu (jeśli dotyczy) i informacji handlowych przez TECHNOMED oraz w zakresie innych zagadnień objętych zgodą – przez okres obowiązywania wyrażonej zgody i w terminie 30 dni od przesłania oświadczenia o jej cofnięciu;
 4. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora, w tym w celach windykacyjnych i do prowadzenia postępowań sądowych, a także przedawnienia tych roszczeń;
 5. Niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 6. Przez czas niezbędny do realizacji obowiązków informacyjnych, prowadzonej komunikacji i odpowiedzi na przesłane zapytania w ramach prowadzonej działalności – do czasu wniesienia sprzeciwu lub przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie

8. Prawa osób

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do treści danych osobowych, stosownie do art. 15 Rozporządzenia. Na Pani/Pana żądanie dostarczymy również Pani/Panu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 2. Prawo do niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, stosownie do art. 16 Rozporządzenia;
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym”, stosownie do art. 17 Rozporządzenia;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. 18 Rozporządzenia;
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych, stosownie do art. 20 Rozporządzenia. Dane osobowe są Pani/Panu przekazywane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. art. 21 Rozporządzenia;
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia, że naruszona została ochrona Pani/Pana danych osobowych lub uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;
 8. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie przedmiotowej zgody przed jej wskazanym cofnięciem. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, o ile taki obowiązek podania danych dla tej osoby nie wynika z właściwych przepisów lub zawartej umowy. Brak podania danych wskazanych w zdaniu poprzedzającym, może jednakże powodować brak możliwości podjęcia określonych działań przez Administratora.

9. Pliki cookies

9.1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu i przeznaczone są do korzystania z witryny (Strony). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

9.2. Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • utrzymania Państwa sesji po opuszczeniu strony, dzięki której nie muszą Państwo na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

9.2. Na witrynie (na Stronie) są wykorzystywane dwa główne rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” – przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

9.3. Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookies na Państwa urządzeniu poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce. Zablokowanie plików cookies może spowodować niemożliwość korzystania z pewnych funkcjonalności witryny (Strony). Instrukcje zablokowania lub usunięcia plików cookies znajdą Państwo poniżej:

 1. Edge
 2. Internet Explorer
 3. Chrome
 4. Safari
 5. Firefox
 6. Opera

Urządzenia mobilne:

 1. Android
 2. Safari (iOS)
 3. Windows Phone

9.4. Pliki cookies są zamieszczane na Państwa urządzeniu i mogą być wykorzystywane przez Administratora oraz współpracujących z Administratorem dostawców usług.

9.5. Informacje pozyskiwane przy użyciu plików cookies zapisywanych na Państwa urządzeniu mogą być wykorzystane do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki korzystacie Państwo z witryny (Strony). W tym celu pliki cookies mogą zachować informację o ścieżce nawigacji lub czasie pozostawania na danej stronie.

10. Aktualizacja

10.1. Niniejszy dokument może być zmieniany z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności potrzebę dostosowania do zmian w prawie lub praktyce organów administracyjnych, a także dostosowanie do działalności i organizacji Administratora. O planowanych zmianach Pani/Pan zostaną poinformowani mailem, z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku e-maila, informacja o zmianach będzie uznana za przekazaną po upływie 7-dni od wywieszenia zmienionej treści Polityki Prywatności na Stronie. W razie braku zgody na aktualizację Polityki prywatności Pani/Pan mogą, jeśli dotyczy, rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym zgodnie z postanowieniami Regulaminu naszej Strony jeśli takowy regulamin został określony (usunięcie konta użytkownika).

10.2. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do przetwarzania przez nas Państwa danych, uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected]